ASPAR - світ басейнів

Опубліковано в АБЖ "Особняк" № 2(41) 2006р.

ASPAR - світ басейнів

Для лю­дей ХХ століття будівниц­тво ба­сей­ну на са­дибній ділянці вже дав­но не є рідкістю. На­явність ба­сей­ну свідчить про ви­со­кий рівень пси­хо­логічно­го ком­фор­ту в Ва­шо­му замісько­му бу­дин­ку та про праг­нен­ня до здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя. Ад­же згідно з ста­ти­стич­ни­ми да­ни­ми, лю­ди­на, що про­во­дить хо­ча б 20 хви­лин 3 ра­зи на ти­ж­день у ба­сейні, хворіє в 2,5 ра­зи мен­ше, ніж інші.

Здійсни­ти Ва­шу мрію якісно і швид­ко — по­ку­па­ти­ся в мінімаль­но стислі стро­ки — мож­на за до­по­мо­гою поліпропіле­но­во­го ба­сей­ну. За ос­танні де­сять років ба­сей­ни са­ме та­ко­го ти­пу на­бу­ли ши­ро­ко­го роз­пов­сюд­жен­ня: близь­ко 70% зовнішніх ба­сейнів в Європі — із поліпропіле­ну. Тех­но­логія їх ви­го­тов­лен­ня і швидкість ви­ко­нан­ня доз­во­ляє от­ри­ма­ти стаціонар­ний, якісний ба­сейн уже про­тя­гом 2–4 тижнів (у той час, як на зве­ден­ня залізо­бе­тон­но­го ба­сей­ну тре­ба вит­ра­ти­ти 90 днів). Поліпропілен вміщує в собі гідроізо­ляцію, об­ли­цю­ван­ня, шту­ка­тур­ку, є ду­же прак­тич­ним, стійким до се­зон­них пе­ре­падів тем­пе­ра­тур, а от­же — дов­говічним в ек­с­п­луа­тації. Та­ким чи­ном він є універ­саль­ним ма­теріалом «3 в 1», що доз­во­ляє зде­ше­ви­ти ви­го­тов­лен­ня ба­сей­ну на 30-50%. Роз­маїття форм та розмірів поліпропіле­но­вих ба­сейнів вра­жає і доз­во­ляє втіли­ти в жит­тя найсміливіші ди­зай­нерські за­ду­ми.

ASPAR - світ басейнів

Ал­го­ритм ви­го­тов­лен­ня поліпропіле­но­во­го ба­сей­ну є до­сить про­стим. Зва­ре­ну із листів поліпропіле­ну гер­ме­тич­ну ча­шу вста­нов­лю­ють на бе­тон­ну пло­щад­ку і за­ли­ва­ють по пе­ри­мет­ру бе­то­ном без за­сто­су­ван­ня опа­луб­ки. Розміри і фор­ма чаші мо­жуть зміню­ва­ти­ся, а її па­ян­ня мо­же відбу­ва­ти­ся на місці. Го­то­ва ча­ша не по­тре­бує до­дат­ко­во­го об­ли­цю­ван­ня, не всту­пає в жодні хімічні ре­акції, лег­ко миється, не піддається впли­ву ульт­рафіоле­ту, що при­зво­дить до стійкості що­до вицвітан­ня стро­ком до 20 років. Зав­дя­ки за­зна­че­ним яко­стям об­ласть за­сто­су­ван­ня поліпропіле­ну є до­сить ши­ро­кою:

Поліпропіле­нові ба­сей­ни є на­ба­га­то де­шев­ши­ми, ніж мо­нолітні стаціонарні та скло­во­ло­конні ба­сей­ни, ма­ють незмінний з ро­ка­ми ес­те­тич­ний ви­гляд та низь­ку те­п­ло­провідність, внаслідок чо­го дов­го ут­ри­му­ють те­п­ло.

ASPAR - світ басейнів

За співвідно­шен­ням «ціна — якість» поліпропіле­нові ба­сей­ни від фірми Aspar Pool є оп­ти­маль­ни­ми, а їх якість та функціональність приємно вра­жа­ють най­ви­баг­ливіших ко­ри­сту­вачів. Крім то­го, фірма на­дає пов­ний ком­плекс по­слуг з будівниц­тва ба­сейнів, по­чи­наю­чи з ком­пе­тент­ної по­чат­ко­вої кон­суль­тації та за­вер­шую­чи зда­чею го­то­во­го ба­сей­ну «під ключ».

Ви­со­ко­к­валіфіко­вані спеціалісти Aspar Pool про­по­ну­ють: