ДБН Б.2.2-3:2012

ПОГОДЖЕНО
 
Заступник Міністра розвитку громад та територій України
 
__________Н.В. Козловська
 
«____» ___________ 2021р.
 
 
ПОГОДЖЕНО
 
Директор 
ДП «НДПІ МІСТОБУДУВАННЯ»
 
______________________ В.В. Чурилов
 
«____» ___________ 2021р.
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
В.о. директора
ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»
 
 _______________І.С. Ястреб 
 
«____» ___________ 2021р.
 
 
 
 
 
 
 
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
 
на розроблення проєкту нової редакції ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виконавець: Державне підприємство «Український науково-дослідний і проєктний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»
 
 
 
 
Київ-2021
Підстава для розроблення будівельних норм
Наказ Мінрегіону від 09.04.2021 № 89 «Про затвердження Переліків прикладних науково-технічних розробок, щодо яких здійснюватиметься фінансування у 2021 році за бюджетною програмою КПКВК 2751030» (зі змінами).
Договір №14-426/2021 від 01.10.2021 р. між Міністерством розвитку громад та територій України і Державним підприємством «Український науково-дослідний і проєктний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД».
 
Термін розроблення
Початок – жовтень 2021 р.
Завершення -  грудень 2021 р.
 
Призначення і завдання будівельних норм
 
Призначення розробки полягає у вдосконаленні обов’язкових вимог до складу та змісту історико-архітектурного опорного плану населеного пункту шляхом розроблення проєкту нової редакції ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту» (далі – нова редакція ДБН) з урахуванням положень Закону України «Про будівельні норми», Закону України від 17 червня 2020 року № 711-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації»
Розроблення та затвердження нової редакції ДБН дасть можливість:
- створити сприятливі умови для комплексного вирішення архітектурно-містобудівних проблем, 
- забезпечити ефективну реалізацію генеральних планів цих населених пунктів, раціональне використання територій історичних ареалів,
- створити безпечне, екологічно чисте та естетично виразне середовище історичних населених місць, 
- стимулювати інвестиційну діяльність фізичних та юридичних осіб, 
- урахувати приватні, громадські та державні інтереси при здійсненні містобудівної діяльності. 
Застосування розроблюваних будівельних норм впливатиме на таку сферу діяльності, як планування та забудова міст і функціональних територій.
Запровадження нової редакції ДБН сприятимуть підвищенню якості та ефективності планування та використання територій історичного населеного пункту, організаційних заходів щодо збереження та охорони нерухомих об’єктів культурної спадщини, регенерації їх територій, недопущення пошкодження пам’яток та збереження традиційного характеру архітектурного середовища історичних населених місць, створенню умов для містобудівного розвитку територій міста.
 
Характеристика об’єкта нормування
 
Проєкт ДБН належить до групи документів класу Б, підкласу Б.2 «Планування та забудова населених пунктів і територій», комплексу Б.2.2 «Планування та забудова міст і функціональних територій».
Об’єктом нормування науково-проектна документація історико-архітектурного опорного плану населеного пункт, в якій відображають нерухомі об’єкти культурної спадщини населеного пункту, пов’язане з ними оточення, об’єкти природної спадщини та надається інформація про них, а також склад та зміст цієї документації.
Розробляється на зміну ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту». 
Необхідність розроблення нової редакції ДБН зумовлено необхідністю приведення нормативних вимог щодо складу та змісту історико-архітектурного опорного плану населеного пункту до діючих вимог законодавства, які змінилися у сфері містобудування та нормування, це стосується  зокрема вимог Законів України «Про будівельні норми» та «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про охорону культурної спадщини», постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації».
При виконанні Розробки необхідно забезпечити повноту аналізу чинних нормативно – правових та нормативних актів, з урахуванням досвіду європейських країн з зазначеного питання та пропозицій від юридичних і фізичних осіб до проєкту нового ДБН за результатами громадського обговорення.
Прийняття даних норм дозволить регламентувати основні вимоги щодо наукових досліджень, необхідних для складання історико-архітектурних опорних планів, їх складу і змісту, а також для визначення історичних ареалів населених місць.
Розробка повинна відповідати вимогам ДСТУ Б А.1.1-91:2008 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм» та ДСТУ Б А.1.1-92:2008 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм».
 
Розділи й основні положення, встановлювані будівельними нормами
У проєкті ДБН слід визначити сферу застосування; встановити нормативні посилання на діючі норми і стандарти; встановити терміни та визначення позначених ними понять; встановити вимоги щодо складу та змісту історико-архітектурного опорного плану населеного пункту.
Попередній перелік та зміни до розділів будівельних норм
 
Розділ 1 Сфера застосування
У цьому розділі встановлюється сфера застосування цих норм з урахуванням особливостей об’єкта нормування, в тому числі, під час розроблення містобудівної документації на місцевому рівні.
 
Розділ 2 Нормативні посилання
 
У цьому розділі наводиться перелік діючих державних будівельних норм та стандартів, на які будуть посилання у цих нормах. До переліку передбачено включити норми, які встановлюють вимоги щодо планування та забудови населених пунктів і територій, та вимоги до складу та зміст містобудівної документації на місцевому рівні та інші.
 
Розділ 3 Терміни та визначення понять 
 
У цьому розділі планується оновити та навести терміни і визначення понять з метою однозначного трактування та виключити дублювання з іншими нормативними актами, документами та нормативно-правовими актами.
Наприклад: «територія пам’ятки», «значні історичні будівлі», «дисгармонійні будівлі і споруди», «об’єкти культурної спадщини, які пропонуються до включення до переліку об’єктів культурної спадщини» і т.п.
 
Розділ 4 Загальні положення 
 
Сформувати та викласти основні вимоги, яких слід дотримуватись при розроблені історико-архітектурного опорного плану населеного пункту
 
Розділ 5 Склад історико-архітектурного опорного плану населеного пункту
У цьому розділі планується викласти вимоги до складу відомостей, які зазначаються у кожній із частин науково-проектної документації у наявній (цифровій, текстовій, графічній тощо) формі, яких слід дотримуватись при розробленні матеріалів історико-архітектурного опорного плану населеного пункту
 
Розділ 6 Зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту
У цьому розділі планується викласти вимоги до змісту відомостей, які зазначаються у кожній із складових частин науково-проектної документації у наявній (цифровій, текстовій, графічній тощо) формі, яких слід дотримуватись при розробленні матеріалів історико-архітектурного опорного плану населеного пункту
Планується приведення структури пояснювальної записки до історико-архітектурного опорного плану у відповідність до ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»
 
Додаток А Форма завдання на розроблення (внесення змін до) історико-архітектурного опорного плану населеного пункту 
Планується уточнити вимоги щодо оформлення та змістовного наповнення додатку 
Додаток Б Склад вихідних даних, які надає замовник для розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту
Планується уточнити вимоги щодо складу та змістовного наповнення додатку
Додаток В Зміст пояснювальної записки до історико-архітектурного опорного плану населеного пункту
Планується уточнити вимоги щодо складу та змістовного наповнення додатку
Додаток Г Бібліографія
Планується оновити перелік чинних документів
 
Під час розробки та обговорення норм назва розділів, додатків та їх зміст може бути змінено.
Окрім того, під час розробленні нової редакції ДБН необхідно забезпечити приведення державних будівельних норм ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту» у відповідність до чинного законодавства та вдосконалення окремих вимог ДБН зокрема, в частині: 
- опрацювання питання в частині доповнення окремими вимогами до форми виконання текстової і графічної частини історико-архітектурного опорного плану з урахуванням затверджених вимог до формату електронного документа, визначеного для створення містобудівної документації на місцевому рівні, який розповсюджується також на історико-архітектурний опорний план населеного пункту, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 632 «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території»;
- опрацювати питання щодо встановлення вимог до картографічної основи для розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту, з урахуванням вимог, які встановлюються до розроблення містобудівної документації;
- вдосконалення вимог ДБН з урахуванням досвіду застосування та пропозицій від юридичних і фізичних осіб за результатами проведення «круглих столів» та нарад, що відбулися в Мінрегіоні.
 
Взаємозв’язок з іншими нормативними документами
Положення проєкту ДБН мають бути взаємоузгоджені з положеннями інших ДБН, які встановлюють вимоги щодо планування та забудови населених пунктів і територій, зокрема:
ДБН Б.1.1-14: 2012 «Склад та зміст детального плану територій»,
ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», 
ДБН Б.1.1-16:2013 «Склад та зміст містобудівного кадастру»,
ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території»,
ДБН «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»,
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»,
Розробка повинна відповідати Законам України: «Про будівельні норми», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», постанові Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації».
Вимоги щодо необхідності проведення оприлюднення, погодження, перевірки встановлюються відповідно до Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 543 (із змінами).
 
Джерела інформації
 
Основні джерела інформації, які потрібно використовувати в процесі розроблення будівельних норм:
Закон України «Про будівельні норми»;
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
Закон України «Про архітектурну діяльність»;
Закон України «Про охорону культурної спадщини»;
Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг».
Закон України «Про основи містобудування»;
Закон України «Про охорону археологічної спадщини»;
Закон України «Про природно-заповідний фонд України»;
постанова Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації»;
постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 543 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність» (із змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 632 «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території».
 
Етапи робіт та терміни їх виконання 
 
 
Зміст та назва етапів Строк виконання (початок, завершення: місяць, квартал, рік)
Етап 1. 
Аналіз чинних нормативно-правових та нормативних актів технічного характеру, нормативних документів із зазначеного питання. Підготовка технічного завдання на розроблення проєкту нової редакції ДБН (далі - проєкт ДБН). Оприлюднення та погодження проєкту Технічного завдання в установленому порядку. Розроблення першої редакції проєкту ДБН, складання пояснювальної записки до нього, оприлюднення та розсилання проєкту ДБН на відгуки відповідно до Технічного завдання. Жовтень 2021р.
Етап 2. 
Опрацювання отриманих пропозицій та відгуків до першої редакції проєкту ДБН. Складання протоколу погодження позицій, доопрацювання проєкту ДБН з урахуванням зауважень та пропозицій, розроблення другої редакції проєкту ДБН. Уточнення пояснювальної записки. Листопад 2021р.
Етап 3. 
Погодження проєкту ДБН, опрацювання пропозицій та зауважень за результатами погодження, проведення перевірки (відповідно до Технічного завдання). 
Розроблення остаточної редакції проєкту ДБН, уточнення пояснювальної записки.
Складання «Справи БН», проведення наукового супроводу розробленого проєкту нової редакції ДБН до затвердження в установленому порядку. Грудень 2021р.
 
Додаткові дані (підготовчі заходи щодо впровадження будівельних норм):
Проєкт нового ДБН розглядається на засіданні секції та схвалюється рішенням Науково-технічної ради Мінрегіону.
Результати розробки передаються до Мінрегіону у складі:
1) Проєкт нової редакції ДБН, розглянутий та схвалений Науково-технічною радою Мінрегіону;
2) Сформована Справа БН, що, зокрема містить:
редакцію проєкту нової редакції ДБН, що надсилався підприємствам, установам та організаціям для вивчення і погодження, з пояснювальною запискою до них та протоколом погодження позицій (у паперовому та електронному виді);
редакцію проєкту нової редакції ДБН, що пройшла перевірку, яка проводилася базовою організацією, разом з пояснювальною запискою (у паперовому та електронному виді);
оригінали погоджень із заінтересованими органами (у паперовому або електронному виді);
висновок перевірки (у паперовому або електронному виді).
3) Науково-технічний звіт про виконання Розробки. 
Електронні документи (крім оригіналів погоджень) надаються  українською мовою у форматах, що дають змогу їх автоматизовано обробляти електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання (електронний документ, який може бути завантажений або наданий на фізичному електронному  носії).:
- текстова інформація – RTF, DOC(X), PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення), (X)HTML;
- графічна інформація у вигляді векторної графіки – CDR, SVG, AI;
- структуровані дані – XML, JSON, CSV, XLS(X);
- для математичних формул – розмітка TeX або MathML (можливе використання редакторів KFormula, MS Equation Editor, MathType, WIRIS Editor, MathCast).
 
Науковий керівник: Руслан Старинець 
 
      «___» ______________ 2021 р.
 
ДОДАТОК А
ПЕРЕЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ (ПІДПРИЄМСТВ), ЯКИМ НАДСИЛАЮТЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ І НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОЄКТ 
БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ
проєкт нової редакції ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту»
 
 
Назва органу, організації (підприємства) Адреса
1 2
Київський національний університет будівництва і архітектури Київ, 03037
Повітрофлотський проспект, 31
mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Київський науково-методичний центр
по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії, культури і заповідних територій
04070, м. Київ, вул. Спаська,12
Приймальня Генерального директора
тел: (044) 467-65-99
Секретаріат:
тел: (044) 425-21-96
 
Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя» м. Київ, 01133
бул. Лесі Українки, 26,
тел. (044) 285-63-38
факс (044) 285-63-72
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
 
Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування «НДПІмістобудування» м. Київ, 01133
бул. Лесі Українки, 26-А,
тел. (044) 286-04-10
факс (044) 286-04-66
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери 12, Головний корпус, кім. 215, Львів, 79013
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Український національний комітет Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних міст (УНК ІКОМОС)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Державне підприємство «Всеукраїнський науково-методичний та дослідно-інформаційний центр архітектурної спадщини» 
Україна, 04070, місто Київ, площа Контрактова, буд. 4
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Національна спілка архітекторів України Бориса Грінченка, № 7, Київ, 01001
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Підприємство об'єднання громадян "Інститут культурної спадщини" Всеукраїнської ради з охорони культурної спадщини України  
Україна, 01133, місто Київ, вул. Євгена Коновальця, будинок 36-Б, Літ. А2
 
 
Науковий керівник:                Руслан Старинець 
 
 
«___»______________ 2021 р.
 
ДОДАТОК Б
ПЕРЕЛІК УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ПОГОДЖУЮТЬ ПРОЄКТ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ
 
проєкт нової редакції ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту»
 
Назва органу, організації (підприємства)
Адреса
 
Міністерство культури та інформаційної політики України 01601, місто Київ,
вул. Івана Франка, 19
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
конт. тел. 044 235 23 78
 
 
 
 
Науковий керівник: Руслан Старинець 
 
 
«___» ______________ 2021 р.