Ваше море біля вашого будинку

Опубліковано в АБЖ "Особняк" № 2(45) 2007р.

Ваше море біля вашого будинку

Для людей початку XXI століття характерною ознакою часу є котеджне будівництво, проектами якого передбачено улаштування найрізноманітніших за розмірами та дизайном приватних басейнів. Де є попит, є й пропозиція, тому ринок басейнів у нашій країні зростає щорічно, пропонуючи широкий асортимент послуг з будівництва внутрішніх та зовнішніх, стаціонарних та розбірних, ексклюзивних та найпростіших басейнів.

Детальніше: Ваше море біля вашого будинку

Лайнекс - надійний шлях до успіху

Опубліковано в АБЖ "Особняк" № 2(41) 2006р.

Лайнекс - надійний шлях до успіху

Ніхто не буде спе­ре­ча­ти­ся, що індустрія ба­сейнів у нашій країні роз­ви­вається до­сить швид­ко. Зро­стає кількість до­машніх ак­ва­торій та роз­ва­жаль­них вод­них центрів. На­решті з'яви­ли­ся інве­сто­ри, які да­ли путівку в жит­тя ре­кон­ст­рукціям і будівниц­тву но­вих шкільних, спор­тив­них та оз­до­ров­чих гро­мадсь­ких ба­сейнів. Кра­сені ак­ва­пар­ки вра­жа­ють уя­ву грандіозністю і ши­ком, ди­зай­нерсь­ки­ми ви­шу­ку­ван­ня­ми, ве­ли­кою кількістю і роз­маїттям ат­ракціонів. Зро­зуміло, що все це сти­му­лює роз­ви­ток но­вих тех­но­логій, при­зво­дить до ви­ко­ри­стан­ня но­вих ма­теріалів і ус­тат­ку­ван­ня.

Детальніше: Лайнекс - надійний шлях до успіху

ASPAR - світ басейнів

Опубліковано в АБЖ "Особняк" № 2(41) 2006р.

ASPAR - світ басейнів

Для лю­дей ХХ століття будівниц­тво ба­сей­ну на са­дибній ділянці вже дав­но не є рідкістю. На­явність ба­сей­ну свідчить про ви­со­кий рівень пси­хо­логічно­го ком­фор­ту в Ва­шо­му замісько­му бу­дин­ку та про праг­нен­ня до здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя. Ад­же згідно з ста­ти­стич­ни­ми да­ни­ми, лю­ди­на, що про­во­дить хо­ча б 20 хви­лин 3 ра­зи на ти­ж­день у ба­сейні, хворіє в 2,5 ра­зи мен­ше, ніж інші.

Детальніше: ASPAR - світ басейнів

Наші будинки