Лайнекс - надійний шлях до успіху

Опубліковано в АБЖ "Особняк" № 2(41) 2006р.

Лайнекс - надійний шлях до успіху

Ніхто не буде спе­ре­ча­ти­ся, що індустрія ба­сейнів у нашій країні роз­ви­вається до­сить швид­ко. Зро­стає кількість до­машніх ак­ва­торій та роз­ва­жаль­них вод­них центрів. На­решті з'яви­ли­ся інве­сто­ри, які да­ли путівку в жит­тя ре­кон­ст­рукціям і будівниц­тву но­вих шкільних, спор­тив­них та оз­до­ров­чих гро­мадсь­ких ба­сейнів. Кра­сені ак­ва­пар­ки вра­жа­ють уя­ву грандіозністю і ши­ком, ди­зай­нерсь­ки­ми ви­шу­ку­ван­ня­ми, ве­ли­кою кількістю і роз­маїттям ат­ракціонів. Зро­зуміло, що все це сти­му­лює роз­ви­ток но­вих тех­но­логій, при­зво­дить до ви­ко­ри­стан­ня но­вих ма­теріалів і ус­тат­ку­ван­ня.

У ціло­му кар­ти­на ви­дається май­же ідилічною. Відвіду­вач мо­же і не відчу­ти роз­ча­ру­ван­ня. Все ви­гля­дає кра­си­вим, ба­га­тим, ви­шу­ка­ним, навіть во­да. Во­на чис­та, як по­мис­ли не­мов­ля­ти, і про­зо­ра, як політи­ка уря­ду. І як­що ос­таннє тверд­жен­ня у ко­го-не­будь мо­же вик­ли­ка­ти сумніви, то якість і без­пе­ка цієї іде­аль­ної на ви­гляд во­ди осо­би­сто у нас вик­ли­ка­ють силь­ну підоз­ру. Ад­же го­лов­на ме­та відвідин ба­сей­ну або ак­ва­пар­ку, те, за­для чо­го, влас­не, лю­ди ту­ди при­хо­дять, - це здо­ров'я. Для то­го, щоб ви­прав­да­ли­ся очіку­ван­ня відвіду­ва­ча, го­лов­ним кри­терієм все ж та­ки є чис­та, здо­ро­ва, без­печ­на во­да. І ду­же важ­ли­во, щоб лю­ди­на з цієї во­ди вийш­ла не­хай і не су­хою, але здо­ро­вою і бадь­о­рою.

Мен­талітет чи­нов­ни­ка, а час­то і щас­ли­во­го во­лода­ря влас­но­го ба­сей­ну та­кий, що йо­го не зав­жди ціка­вить, що зна­хо­дить­ся «в підвалі». Це зро­зуміло: у свідо­мості фахівця ба­сейн — це в пер­шу чер­гу те, що по­кли­ка­не за­без­пе­чи­ти йо­го ро­бо­ту, а у свідо­мості оби­ва­те­ля це те ру­ко­твор­не мо­ре, яке він ба­чить і яким ко­ри­стується. З цієї при­чи­ни у вирішенні пи­тан­ня — хто і як «ро­би­ти­ме» ба­сейн або ак­ва­парк, які ма­теріали, ус­тат­ку­ван­ня, тех­но­логії ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть­ся - як пра­ви­ло, вирішаль­ним чин­ни­ком ви­яв­ля­ють­ся ціни, при­чо­му не на зовнішню час­ти­ну (там пи­тань не­має), а са­ме на тех­но­логічну. Що ж, жал­куємо...

Скажіть будь лас­ка, чо­му, при­дбав­ши ав­то­мобіль, ми на­сам­пе­ред ціка­ви­мо­ся тією йо­го час­ти­ною, яка за­хо­ва­на під ка­по­том? Чо­му на пер­шо­му місці не ди­зайн, не об­бив­ка сидінь і колір ку­зо­ва, а — надійність, без­пе­ка, хо­дові якості та ком­форт? По­за сумнівом всі по­каз­ни­ки ду­же важ­ливі, але во­ни по­винні бу­ти співвіднос­ни­ми. Уявіть собі гор­до­ви­то­го і ве­лич­но­го джент­ль­ме­на на ім'я «Lexus» з дви­гу­ном від «Мо­тор Січ» під ши­ро­ким ка­по­том, хай і адап­то­ва­ним під ньо­го. Їзди­ти він якось бу­де, але… Уя­ви­ли?

Усі ці роз­ду­ми навіяні са­ме тим, що, влас­не, спо­ну­ка­ло нас підго­ту­ва­ти цей ма­теріал і серйоз­но за­ду­ма­ти­ся над пи­тан­ням обізна­ності, серйоз­но­го про­ду­ма­но­го підхо­ду до пи­тан­ня надійності, ес­те­тич­ності, функціональ­ності та без­пе­ки всьо­го, що має відно­шен­ня до во­ди в ба­сей­нах са­мо­го різно­го при­зна­чен­ня. Уся біда у то­му, що підго­тов­ки фахівців у об­ласті ба­сей­но­вої індустрії в нашій країні не існує. І всі, хто сьо­годні ро­зуміється в цій справі, — са­мо­уч­ки, що на­би­ли гулі на влас­них по­мил­ках і прийш­ли до тех­но­логічних рішень зав­дя­ки власній зав­зя­тості та ба­жан­ню зро­би­ти як­найк­ра­ще, у ба­гать­ох із них за пле­чи­ма — прак­ти­ка ро­бо­ти в за­рубіжних ком­паніях. Є і досвід нав­чан­ня ділерів за кор­до­ном, але най­частіше во­но слу­гує одній меті — нав­чи­ти нас по­яс­ню­ва­ти, за ра­ху­нок чо­го ус­тат­ку­ван­ня або ма­теріали, які нам про­по­ну­ють­ся, є кра­щи­ми, ніж у інших. Тоб­то та­ке нав­чан­ня зво­дить­ся на рівень чер­го­вої рек­лам­ної фішки.

Пріори­тет­ним зав­дан­ням своєї ро­бо­ти ми вва­жаємо на­дан­ня на­шим парт­не­рам і клієнтам мож­ли­вості дос­ту­пу до тех­но­логій, які ви­ко­ри­сто­ву­ють­ся в будівництві ба­сейнів, а та­кож — до су­час­но­го ви­со­ко­якісно­го і ви­со­ко­тех­но­логічно­го ус­тат­ку­ван­ня. Це зо­бов'язує нас співпра­цю­вати і ре­пре­зен­ту­ва­ти на рин­ку Ук­раїни провідних світо­вих лідерів у ви­роб­ництві ус­тат­ку­ван­ня для ба­сейнів. ТОВ «Лай­некс» є ек­ск­лю­зив­ним пред­став­ни­ком і сервіс-парт­не­ром провідних виз­на­них во­ло­дарів Євро­пей­сь­ких тор­го­вих ма­рок: Kripsol, Bomba PSH, Coraplax (Іспанія); Dinotec, Chemoform, Elbplast, Hugo Lahme (Німеч­чи­на); Philips, Bison (Нідер­лан­ди); Pahlen (Швеція); Vagner (Чесь­ка Рес­публіка).

Ку­пую­чи до­ро­ге ус­тат­ку­ван­ня, що ви­ма­гає спеціаль­них знань, по­ку­пець зав­жди мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти на кваліфіко­ва­ну різнобічну тех-нічну підтрим­ку з бо­ку фірми «Лай­некс», яка за­без­пе­чить російсь­ко­мов­ною до­ку­мен­тацією і вит­рат­ни­ми ма­теріала­ми, здійснить ус­та­нов­ку і га­рантійне об­слу­го­ву­ван­ня ус­тат­ку­ван­ня.

Фор­му­ван­ня ділерсь­кої ме­режі в регіонах су­про­вод­жується ак­тив­ним нав­чан­ням, тех­но­логічною підтрим­кою і всім, що потрібно для от­ри­ман­ня не­по­хит­но якісних ре­зуль­татів.

Усі пре­па­ра­ти і ус­тат­ку­ван­ня по­винні бу­ти свідо­мо якісни­ми, ад­же це Ва­ша без­пе­ка! Ус­тат­ку­ван­ня, ма­теріали, хімпре­па­ра­ти і ак­се­суа­ри для ба­сейнів, які про­по­нує фірма «Лай­некс», пройш­ли ви­про­бу­ван­ня в інсти­туті екогігієни і до­пу­щені Міністер­ст­вом охо­ро­ни здо­ров'я Ук­раїни для ви­ко­ри­стан­ня в нашій країні. Ми про­тя­гом ба­гать­ох років ре­тель­но підби­ра­ли парт­нерів, що во­лодіють су­час­ни­ми тех­но­логіями і ма­ють серйоз­ний підхід до якості і без­пе­ки своєї про­дукції.

Як­що Ва­ше рішен­ня по­бу­ду­ва­ти ба­сейн при­ве­ло Вас в «Лай­некс» — Ви впри­тул підійшли до успіху!

Наші будинки